Under Maintenance

Dear Valued Customers:

Website will be unavailable on 21st March 2018 from 10:00 ~ 14:00 (GMT +8),Sorry for the inconvenience caused.

系统维护通知

敬爱的用户:

我们将于北京时间2018 年 3 月 21 日 10:00 至 14:00为服务器进行维护,期间所有的网页将无法登入,不便之处,敬请见谅。

Pemberitahuan pemeliharaan sistem

Pelanggan yang terhormat:

Situs Web akan tersedia pada 21 March 2018 dari 10:00 ~ 14:00 (GMT +8), Maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Thông báo bảo trì hệ thống

Quý Khách hàng thân mến:

Website sẽ không có sẵn trên 21 tháng 3 năm 2018 từ 10:00 ~ 14:00 (GMT +8),Sorry vì sự bất tiện gây ra.